In de 'Lijst van Utrechtse dorpsschoolmeesters', gepubliceerd door mw. E.P. de Booy in Gens Nostra (1972), worden aldaar op pag. 268 onder Leusden o.a. als naam opgevoerd:
- Goort Goorts Buys (1610),
- Willem Buysen Schimmel (1655-1692),
- Jan Willemse Schimmel (1692-1704),
- Arien Willems Schimmel (1704-1726) en
- Willem Adriaans Schimmel (1726-1780).
Blijkbaar was te Leusden langere tijd een geslacht van schoolmeesters actief.

Van de eerste weten we het volgende:
Geurt Geurtsz Buys, van Amersfoort:
- Ondertrouwt (als Goert Goertssen Buus) in Amersfoort op 29 December 1594 Aefge Brantsdochter, van Nijkerk.
- Trouwt (als Guert Guertssen Buis, koster, van Leusden) in Amersfoort (ondertrouwt aldaar op 20 April 1601) op 14 Mei 1601 Delijan Jacobsdochter, van Eemnes.
- Kinderen zijn uit deze huwelijken niet bekend.
- Volgens C. van den Hengel in 'Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden tot 1811 (Leiden 1974)', stond Goort Goortsz Buijs in 1606 bekend als een slechte voorzanger. In 1621 blijkt dat hij doorlopend in het krijt stond bij een Amersfoortse brouwer.
- Mogelijk is Geurt overleden op of voor 26 November 1625.

De naam Buys was tamelijk inheems te Leusden, getuige de navolgende aantekeningen uit het oudschildgeld-register van Leusden uit 1656:
f° 14v:Rutger Jacob Buijs, gebruikt 16 morgen land;
f° 17v:Gijsbert Buys, coster tot Leusden, 3 morgen land;
f° 27: De abt van St. Pauwels te Utrecht een hoeff lans, den eygendom blyft ende bruycke Jan Jansen Buijs. Nu bruycker Buijs Jansen;
f° 39: Willem Gysbertse Bijs, mede-eigenar van een erf van 18 morgen;
f° 42,43: Buys Claesen, gebruiker van land;
f° 43v:Jan Jacobsen Buys, idem;
f° 45v:Jan Lamertse Buys, idem;
f° 47v:Peter Buijs, idem;
f° 56v:Buijs Thonis, idem;
f° 59: Anthonis Wouterse Buys, idem; daarna Buys Thonissen.

Elders in dit register is nog sprake van een Jan Janse Schimmel, alias Buijs.

Het oudschildgeld-register van 1686 meldt op f° 13 nog steeds de gebruiker van 3 morgen land Gijsberts Buijs, coster te Leusden.

Een verband tussen Buys en Schimmel wordt dus aangetoond, doch doordat Buys een patroniem was, wordt een juiste identificatie bemoeilijkt.

Over de familienaam Buis - en zijn varianten - schrijft 'De Nederlandsche Geslachtsnamen' [Johan Winkler, 1885] het volgende:

A. Huizinga in "Encyclopedie van Namen" [1955] voegt er nog de mogelijke afkomst van de scheepsbenaming aan toe, hetgeen in vissersplaatsen niet vreemd is. R.A. Ebeling in "Voor- en familienamen in Nederland" [CBG, 1993] schrijft niets over Buis.

Bij het Meertens Instituut is de volgende informatie beschikbaar:
Buijs (y)
verklaring:
In de eerste plaats is de familienaam Buis/Buijs een patroniem bij een oude Germaanse voornaam die eertijds in de vormen Buso of Boso verscheen en nu nog overgeleverd is in familienamen als Bos, Buis, Bus, Buijsen en Buijssink, alsmede in namen als Boshart en Buizer, die van een samengestelde Germaanse naam met het element -hard (= sterk) zijn afgeleid. Ten aanzien van de etymologie van Boso/Buso tast men nog in het duister.
Van de oude Germaanse naam werden ook plaatsnamen zoals Buizingen, nabij Brussel, afgeleid. Vervolgens traden personen die naar de plaatsnaam werden genoemd op met de achternaam Van Buizingen, maar kennelijk kon deze naam weer tot Buis verkort worden (vgl. onderstaande attestaties).
Buiten de sfeer van de Germaanse persoonsnamen kan het zelfstandig naamwoord buis, dat wij met verschillende betekenisssen kennen, van toepassing zijn:
1. Buis als benaming voor een kledingstuk, een mouwloos jasje (vgl. dwangbuis!); de maker ervan kan de bijnaam Buis hebben gekregen, of iemand die zich door het dragen ervan kenmerkte.
2. Buis als benaming van een soort schip, vgl. haringbuis. Familienamen als Op den Buijs, Van den Buijs en Buisman wijzen wellicht in deze richting: de schipper van een schip dat zo genoemd werd, vgl. het 17de eeuwse VOC-schip De Gouden Buys, of de bewoner van een huis met zo'n buis op het uithangbord geschilderd, vgl. Inden Vergulde Buys te Enkhuizen.
Daar de naam Buys bij ons voorkomt als patroniem (ook Buus, Buysz) is dit een verwijzing naar de oud Germaanse (mans-)naam "Buso".
Met andere woorden: in het geval van een patroniem mag je de naam Buis in het hele land verwachten, evenals bij de afleiding van het kledingstuk. Bij de afleiding van de scheepsnaam, kun je concentraties in kust- of vissersplaatsen verwachten.